How a Sad Clown Made Us Laugh

What is consciousness? What is the unconscious? What is mind? These and many other questions are asked by the performer Arman Kupelyan together with the creative team of the production Playground of the Unconscious Self, which concluded the third day of the festival and brought the audience closer to the topic of the unconscious. Kupelyan created an original character with which he demonstrates fragments of his own inner world. At the same time, he creates a dialogue between the personified unconscious and the person in whom it is trapped, or with the audience itself.

Jak posmutnělý klaun rozesmál

Co je vědomí? Co je nevědomí? Co je mysl? Ty a mnohé další otázky si klade performer Arman Kupelyan společně s tvůrčím týmem inscenace Playground of the Unconscious Self, která zakončila třetí festivalový den a přiblížila divákům tématiku nevědomí. Kupelyan vytvořil originální postavu, s jejíž pomocí demonstruje útržky z vlastního vnitřního světa. Zároveň vytváří dialog mezi personifikovaným nevědomím a osobou, ve které je uvězněno, či se samotným divákem.

To Be a Better Dad or Polish Reflection on Paternity

The first evening performance presented at DISK as part of the Zlomvaz festival was the Polish student production Ojcowie (Fathers), in which the students of the Kraków Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego discuss the concept of fatherhood and the problems and issues associated with it. From the perspective of young and childless men, they look at what it is like to be a father and what their personal ambitions for fatherhood are.

Být lepším tátou aneb polská reflexe otcovství

Prvním večerním představením uvedeným v DISKu v rámci festivalu Zlomvaz byla polská studentská inscenace Ojcowie (Otcové). Studenti krakovské Akademie divadelních umění Stanisłava Wyspiańskiego v ní pojednávají o otcovství a s ním spojenými problémy a otázkami. Z perspektivy mladých a bezdětných mužů tak nahlížejí na to, jaké to je být otcem a jaké jsou jejich osobní ambice v rámci otcovství. 

Jak se zdravě nasrat?

Jedním z projektů, který se představí na divadelní přehlídce festivalu Zlomvaz, je inscenace Why aren’t you mad?! studentek z HAMU. Jejím hlavním tématem je emoce hněvu. V inscenaci referují skrze tělo a pohyb o jeho podobách a vyjadřování. Za pomoci různých situací se snaží zjistit, jak se zdravě rozzlobit a dokázat, že hněv může být nástrojem k lepšímu pochopení sebe sama.